2020-03-11

Underhållsarbete Norrhult

Måndagen den 23 mars kl 8:00-9:30 kommer vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar ca 50 kunder i Norrhult. Arbetet gör vi för att få en ökad stabilitet i nätet. Efter avbrottet så krävs en omstart av utrustningen hemma hos kunden.

 

2019-12-20

Fiberavgrävning Fröseke - åtgärdad

Vi har en misstänkt fiberskada/avgrävning i området Fagraskog-Gödeshult-Vrånghult-Djuphult där ett antal kunder är drabbade. Vi jobbar på ärendet men kan just nu inte lova när det är avhjälpt. Vi beklagar det inträffade.

Uppdatering 22/12

Skadan är nu lagad. Om du inte får uppkoppling testa med att starta om din utrustning, även fiberswitchen. Om det fortfarande inte fungerar felanmäl till din tjänsteleverantör.

2019-10-30

Flytt av stamfiber

Tisdagen den 5 november med start kl 08.00 och klartid kl 18.00 kommer två stammar att flyttas i Åseda tätort. Under denna tiden kommer all Internettrafik att ligga nere för de berörda kunderna.

Gator som berörs av flytten:

Brunnsgatan

Hagagatan

Karlagatan

Nålgatan

Skolgatan

Skräddaregatan

Storgatan

Södra Esplanaden

Thulegatan

Torpagatan

Villagatan

Värendsgatan

Om ni upplever störningar efter avbrottet, testa att starta om er utrustning.

2019-08-12

Strömavbrott Sissehult

Tisdagen 20 augusti kl 9:00-13:00 kommer det vara strömavbrott för våra fiberkunder. Det beror på att E.on ska göra ett jobb ute vid vår teknikbod.

 

2019-04-11

Fakturor

I vårt fakturautskick har vårt bankgironummer försvunnit från våra fakturor. Vi har använt en extern tjänst för utskrift och något har gått fel hos dem. Vårt bankgironummer är 514-9422. Vi ber om ursäkt för det inträffade och jobbar på att det ska vara åtgärdat vid nästa fakturering.

2018-06-12

Utbyggnad Fröseke

undefined

 

UppCom bygger bredbandsnät i Fröseke med omnejd. Utbyggnaden finansieras delvis av stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling.

Projektet omfattar att ansluta drygt 100 fastigheter i Fröseke med omkringliggande byar. Projektet ska vara klart senast 2019-06-30

2018-05-25

Så behandlar vi dina personuppgifter

På denna sida kan du läsa de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen (GDPR).

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är UppCom AB orgnr. 556093-1809, Box 4, 364 21 Åseda, e-post: info@uppcom.se, telefon 0474-476 50.

Användning av din information

Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster eller ditt besök på våra webbplatser
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt och för att stödja våra kundrelationer
 • För att hjälpa dig med service och support
 • För informations- och marknadsföringsändamål av UppCom eller samarbetspartners till oss

 

 Vi kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör UppCom
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Kontaktar kundcenter
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Kontaktar Kundombudsmannen
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor med mera
 • Skickar brev och e-post  

 

Tillfällen när vi vidarebefordrar din personliga information
Din information kan vidarebefordras
till servicepersonal och underleverantörer som utför tjänster för oss. Vi delar enbart med oss av information till företag med vilka vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, vilket innebär att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra riktlinjer. Vid vidarebefordran av dina uppgifter reglerar vi att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för oss och att all information behandlas enligt GDPR. 

Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs upphör behandlingen. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

I samband med att du lämnar personuppgifter till oss via webbplatsen får du bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje.

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, till vilka ändamål vi använder informationen, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in har du rätt att få dem raderade. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

Du har dessutom rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som du kan överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Även här skickar du in en skriftlig begäran.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för UppCom kan nås på e-post info@uppcom.se eller telefon 0474-476 50. Begäran om registerutdrag skickas till UppCom, Box 4, 364 21 Åseda.

Ändringar av bestämmelserna för personuppgifter

Sker det förändringar i våra villkor för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på vår webbplats. Villkoren kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

2016-03-18

Utbyggnad i hela kommunen

 Nu ökar UppCom sitt grävande i kommunen

 

Information om UppCom, ditt lokala företag med fiberkompetens

Med anledning av nya förutsättningar för utbyggnad av fibernätet i Uppvidinge Kommun vill vi här informera om UppCom och hur vi planerar framtida utbyggnad. Vår målsättning och vision följer regeringens uppsatta mål. Minst 90 procent av invånarna i kommunen ska ha tillgång till bredband senast 2020

Krav på anslutningsgrad
UppCom har därför, vid ett extra styrelsemöte den 9 mars, beslutat att den anslutningsgrad som ska gälla i samtliga tätorter är 30 procent. I praktiken innebär det att vi skriver avtal med varje fastighetsägare så snart som vi har fått in intresseanmälningar som når 30 procents täckningsgrad i det område som utbyggnaden avser.

Är min beställning bindande?
En intresseanmälan till UppCom blir bindande för dig först den dag du fått besked om att din gata kommer att byggas ut med fiber. Du bekräftar då genom ett avtal med oss att du fortfarande vill ansluta dig till UppComs fibernät.
Kom ihåg att du som privatkund alltid har 14 dagars ångerrätt på ett undertecknat avtal oavsett vem du har skrivit det med.

Tomtgrävning
I priset från UppCom ingår all grävning på tomten. Arbetet utförs med minsta möjliga påverkan på tomten.

Nätavgift
Detta är i grunden en fråga om ägarnas långsiktiga planer för UppCom men även vad kommunen får och inte får göra enligt Konkurrenslagen.
Kommunen tänker behålla fibernätet i kommunal ägo för lång tid framåt eftersom man betraktar det som en samhällsviktig infrastruktur men det får inte belasta annan kommunal verksamhet som vård & omsorg, skola med mera.

UppComs ambition är att vi ska fortsätta bygga ut fibernät och ansluta nya kunder. Förberedande arbete med projektering är redan utförd och anslutning av fastigheter sker nu kontinuerligt.

Av Konkurrenslagen framgår att "Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader." Av detta följer att UppCom är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt och bygger i Uppvidinge kommun.

Vi bygger också våra nät med redundans (det vill säga fiber från minst två håll) till alla de stationer där det är möjligt. Detta gör vi för att i framtiden kunna köra bland annat trygghetslarm och digitala vårdtjänster via fibernätet.

Tjänsteleverantörer och priser på abonnemang
I grunden sätter tjänsteleverantörerna själva sina priser i respektive nät och de bestämmer även själva vilka kampanjer de erbjuder i respektive nät, många av de stora tjänsteleverantörerna tillämpar nationella prislistor som är lika i hela Sverige.

Via vår samarbetspartner, Wexnet, så har alla ansluta i vårt nät tillgång till ett av Sveriges största och bredaste utbud av tjänter. Aktuella priser på olika tjänster hittar ni på www.wexnet.se

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss

Med vänliga hälsningar

Ted Karlsson

VD, UppCom AB